Ogrody Królowej Bony - Nowe Mieszkania Gliwice - Polityka prywatności

Obowiązek informacyjny

Administratorem Państwa danych osobowych jest Radan Deweloper 2 Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bojkowska 59 C, 44-100 Gliwice. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

 • prowadzenia działań marketingowych i promocyjnych
 • podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy, zawarcia i wykonania umowy oraz świadczenia usług zgodnie z umową.
 • sprzedaży produktów i usług,
 • związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym na potrzeby prowadzenia analiz i statystyk,
 • udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski oraz udzielanie odpowiedzi w toczących się postępowaniach,
 • archiwizacji.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie udzielona zgoda.

 

Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. podmiotom z grupy kapitałowej, dostawcom usług remontowo-budowlanych i usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, notariuszom, bankom, zarządcom budynków oraz wspólnotom mieszkaniowym. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

 

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od czasu na jaki została udzielona zgoda. Zgoda jest udzielona do czasu jej wycofania. Ponadto, informujemy, że mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, sprostowania danych, żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych, przeniesienia Państwa danych osobowych. Posiadają również Państwo prawo do cofnięcia w każdym czasie zgody na przetwarzanie Państwa danych, z tym że pozostaje to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez Radan Deweloper 2 Sp. z o.o. mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych  prosimy kierować na adres Administratora: Radan Deweloper 2 Sp. z o.o. ul. Bojkowska 59 C, 44-100 Gliwice  z dopiskiem  "Dane osobowe".

 

 

Polityka prywatności

Informacje ogólne

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej, jest Radan Deweloper 2 Sp. z o.o. ul. Bojkowska 59 C, 44-100 Gliwice,
 2. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
 3. Dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

Administrowanie danymi osobowymi

 

 1. Radan Deweloper 2 Sp. z o.o. jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli korzystasz z formularzy kontaktowych na naszej stronie lub wysyłasz wiadomości mailowe na adres mailowy  podany na stronie internetowej, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres, adres IP, nazwa firmy i NIP oraz inne podane przez Użytkownika dane. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych.
 2. Dane osobowe przetwarzane są:
  • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  • zgodnie z wdrożoną Polityką bezpieczeństwa danych osobowych,
  • w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
  • w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą;
  • dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym celu konkretnego formularza, np. w  kontaktu handlowego.
  • dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.
 3. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 4. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych  prosimy kierować na adres Administratora:  Radan Deweloper 2 Sp. z o.o. ul. Bojkowska 59 C, 44-100 Gliwice  z dopiskiem  "Dane osobowe".
 5. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 6. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie.
 8. Dane osobowe i eksploatacyjne użytkowników mogą być ujawniane podmiotom zewnętrznym, tj.:
  • podmiotom przetwarzającym, którym Radan Deweloper 2 Sp. z o.o. powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie stosownej umowy, np. dostawcom usług remontowo-budowlanych i usług IT, działającym na zlecenie Radan Deweloper 2 Sp. z o.o. jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą;
  • organom państwowym i organom wymiaru sprawiedliwości, takie jak policja, prokuratura, sądy czy organy regulacyjne – na ich żądanie i tylko w zakresie wymaganym przez prawo lub w celu ochrony praw Radan Deweloper 2 Sp. z o.o. lub bezpieczeństwa użytkownika, pracowników i zasobów;
  • kancelariom prawnym i sądom w celu wyegzekwowania lub realizacji umowy z Użytkownikiem;
 9. Dane Użytkownika nie są domyślnie przesyłane poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym. W razie przekazania danych odbiorcom w państwach trzecich, Radan Deweloper 2 Sp. z o.o. będzie korzystał ze standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską w ramach których ustalono podstawowe gwarancje bezpieczeństwa danych Użytkownika.
 10. Staramy się maksymalnie ograniczać okres przechowywania danych osobowych, które nie są już wykorzystywane. Informujemy jednak, że sytuacja taka może mieć miejsce z przyczyn operacyjnych oraz technologicznych.
 11. Dane będą przetwarzane w celach marketingowych do momentu wycofania przez Użytkownika zgody na takie przetwarzanie.
 12. W zakresie wykonywania umowy lub usług dane będą przetwarzane przez okres, w którym umowa lub usługi będą wykonywania i świadczone przez Radan Deweloper 2 Sp. z o.o. oraz w uzasadnionych wypadkach, po ich zakończeniu, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji odpowiednich celów.